ข้อมูลติดต่อ
นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โทร(042) 970 210 แฟกซ์ (042) 970 210 มือถือ 0879914566
admin@sakonarea1.go.th, paiboon1976@hotmail.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
    1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
    2. เพื่อให้ผู้ที่ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้มีความรู้ และรู้จักป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส (COVID-19)
    3. เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัส (COVID-19)
วัตถุประสงค์
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมใจต้านภัย มหันตภัยร้าย ไวรัสโคโลน่า (COVID 19)แบบทดสอบนี้ทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ วิธีป้องกัน ตลอดจนการใช้ชีวิติประจำวันให้ปลอดภัยจากโรคระบาด (COVID 19)